• Zo života školy

      • Prezentácia školy vo Varíne

      • Dňa 6.2.2020 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila prezentácia našej školy v priestoroch ZŠ Ondreja Štefku vo Varíne. Žiaci 2. ročníka - Lenka Rolinčinová  a Daniel Haluška spoločne s MOV Jaroslav Vrábel  pripravili pre rodičov, žiakov a výchovných poradcov chutné prekvapenie.

      • Záverečné skúšky

      • Záverečné skúšky 2020

        

       V školskom  roku 2019/2020 je na záverečné skúšky prihlásených 29 žiakov z toho:

       8 žiakov učebný odbor  6444 H čašník

       21 žiakov učebný odbor 6445 H kuchár

       Forma : výučný list učebný odbor 6445 H kuchár                                                                                       Forma : výučný list učebný odbor 6444 H čašník, servírka

       V riadnom termíne sa jednotlivé časti ZS konať v týchto dňoch:

       časť skúšky                    dátum konania                       začiatok                  miesto konania

       Písomná časť                      16. jún 2020                            7:30                        Učebňa 1.A, 2.A,

       Praktická časť                     17. jún 2020                            6:30                        SPV – Gastro Nóvum

       Ústna časť                           18. jún 2020                            7:30                        Učebňa 3.A

        

        Písomná časť záverečnej skúšky

       • na písomnú časť sa žiaci dostavia do školy dňa 16. júna 2020 o 7:30  hod. do miestnosti učebňa 1.A, 2.A, v budove SSOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta, 01001, Žilina.
       • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, písacie potreby,
       • zvlášť nutné slušné oblečenie,
       • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a učiteľa odborných predmetov
       • písomná časť záverečnej skúšky trvá 120 min,
       • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.

        

       Praktická časť záverečnej skúšky

       • na praktickú časť sa žiaci dostavia do SPV Gastro Nóvum SSOŠ spoločné stravovanie, Závodská cesta, 2961, 01001 Žilina .dňa  17. júna 2020 na 6:30  hod.
       • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, pracovný odev , obuv
       • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a  skúšajúceho majstra odbornej výchovy,
       • praktická časť záverečnej skúšky trvá 7 hodín – 6444 H čašník, 7 hodín 6445 H kuchár
       • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť,

        

       Ústna časť záverečnej skúšky

       • na ústnu časť sa žiaci dostavia do školy dňa 18. júna 2020 o 7:30  hod. do miestnosti učebne 3.A.tr. SSOŠ Závodská cesta 2961, Žilina
       • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, spoločenské slušné  oblečenie,
       • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a odbornej  skúšobnej komisie
       • na ústnu časť sú žiaci povinní prísť do školy minimálne 45 minút pred odpoveďou na záverečnej skúške (podľa harmonogramu),
       • odpoveď na ústnej časti trvá najviac 15 minút,
       • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť,

       Žiak trojročného učebného odboru po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky  dostane  doklad o získanom vzdelaní = vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list.

      • Vianočný turnaj

      • Športovci našej školy si prišli na svoje na 6.ročníku Vianočného turnaja, ktorý sa uskutočnil 12.12.2019 v športovej hale na Bôriku. Súťažilo sa v stolnom tenise, florbale a vyvrcholením boli zápolenia vo futsale.

       V stolnom tenise dievčat získala prvenstvo Alena Turtáková z I.ND, pred Bibianou Hlubinovou-I.ND a Lenkou Rolinčinovou z II.A. Rovnakú súťaž chlapcov vyhral Daniel Haluška-II.A,2.miesto získal Martin Digaňa a 3.miesto Mikuláš Štefanatný obaja z I.A. Po skončení tejto disciplíny nám bývalí naši žiaci Jakub Mráz a Matúš Hubočan prišli predviesť prvky z nového a veľmi náročného športu-workautu .Ich vystúpenie bolo naozaj oživením a tento šport si získal nových priaznivcov. Turnaj pokračoval zápasmi vo florbale.  Podmienkou bolo, aby v každom družstve bolo zastúpené aj nežné pohlavie. Zvíťazila II.A ,pred I.ND a I.A. Zaujímavosťou bolo, že I.ND reprezentovali okrem Haska dievčatá. Bodku za športovou akciou dali zápolenia vo futsale. Najlepšie zahrali druháci, na 2.mieste sa umiestnili prváci a 3.miesto obsadilo kombinované družstvo. Na záver si aj ostatní žiaci zahrali volejbal.

       Ceny prišiel odovzdať za školu zriaďovateľ Ing. Nový a tiež Mgr. Róbert Kašša-bývalý Majster sveta v hokejbale a súčasný poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. Medaile budú víťazom pripomínať vydarenú športovú akciu.

      • Deň sv. Mikuláša

      • Dňa 6. decembra si žiaci našej školy pripomenuli deň sv. Mikuláša. Žiaci prezlečení do kostýmov Mikuláša, anjela a čerta odmeňovali sladkosťami nielen svojich spolužiakov, ale i učiteľov, zamestnancov a návštevníkov reštaurácie. Celá akcia sa niesla v duchu lásky, pokoja, dobrosrdečnosti a príchodu Vianoc - sviatkov pokoja a rodiny. 

      • Exkurzia v Martine

      • Dňa 12.11.2019 sa žiaci I.A triedy zúčastnili exkurzie v Martine. Ich cieľom bolo Slovenské národné múzeum. Po úvodnom slove pani lektorky, ktorá nás zoznámila s históriou tejto významnej inštitúcie, si žiaci mali možnosť prezrieť jednotlivé pavilóny. Hlavná pozornosť sa venovala poľnohospodárstvu, v minulosti  prioritnému odvetviu našich predkov. Zaujali aj remeslá, ktorými sa naši Slováci zaoberali. Najviac našich žiakov zaujali kroje z jednotlivých oblastí Slovenska.

      • Budatinský zámok

      • Príprava cateringu pre EÚ v rámci projektu testovania seniorov pri prehliadke zámku. 
       Akciu pripravovali žiaci 3.A a majster odborného výcviku.

      • BEH 17.NOVEMBRA

      • Ústav telesnej výchovy ŽU organizoval  53.ročník Behu 17.novembra na Veľkom diely. Pretekov sa zúčastnili aj žiaci našej školy:

       - Timotej Roman, Mário Baláž z I.A, Lenka  Rolinčinová  z II.A, Slavomír Hulej, Marek Chochúľ, Richard Bárta z III.A.

       V 11 kategóriách súťažilo 451 pretekárov, čo je rekord podujatia. Najlepšie umiestnenia dosiahli vo svojej kategórii Rolinčinová a Hulej. Aj takýmto spôsobom si pretekári pripomenuli 30.výročie Nežnej revolúcie.

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 14. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej, písomnej časti sa preverovali jazykové zručnosti: počúvanie a čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba. Ústna časť pozostávala z obrazového materiálu a simulovaného dialógu, kde sa hodnotila komunikatívna zručnosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň a rozsah slovnej zásoby.

        

        

                       Vyhodnotenie:

       1. miesto Slavomír Hulej, III.A
       2. miesto Stanislav Daňo, III.A
       3. miesto Peter Konek, II.A, Bibiána Hlubinová, I.ND

       Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť . Víťaz školského kola postupuje do okresného kola OAJ a bude reprezentovať našu školu. Želáme veľa úspechov.

      • Žilinská gastronomická jeseň

      • Dňa 8.11. 2019  sa žiaci III.A, I.ND v rámci teoretického vyučovania a žiaci I.A a II.A v rámci odborného výcviku - učebný odbor čašník, servírka  zúčastnili VIII. ročníka súťaže Žilinská gastronomická jeseň v Hoteli Slovakia Žilina, ktorú organizoval Žilinský klub kuchárov a cukrárov SZKC v spolupráci s Hotelovou akadémiou v Žiline. Naši žiaci sa zúčastnili len ako pozorovatelia.

                 Každý súťažiaci v odbore kuchár musel pripraviť predjedlo, ktoré si mohol pripraviť doma, na súťaži mal len naservírovať dve porcie hlavného jedla v časovom limite 50 minút. Podmienkou pri príprave hlavného jedla bolo použiť  tri povinné suroviny - mäso zveriny, slivky,  kel -  suroviny typické pre jeseň. Súťažiacich  hodnotila 5-členná komisia, zložená z odborníkov z gastronómie. Predmetom záujmu hodnotiacej komisie bolo využitie moderných  pracovných postupov a využitie povinných surovín.

       Okrem súťaže si žiaci mohli pozrieť a ochutnať rôzne druhy chlebov, miešaných nápojov z kávy. Najväčší úspech mala praktická ukážka firmy METRO - filetovanie morskej ryby Mečúňa obyčajného, kde sa žiaci dozvedeli aj informácie o lovení morských rýb a ich preprave do siete METRO.

      • Majster Palacinka

      • Dňa 5.11 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej súťaže na Spojenej škole Ružomberok v spolupráci s Tatranským kuchárom SZKC „Majster Palacinka” s dvomi družstvami: Martin Plánka a Lenka Rolinčinová, Timotej Roman a Peter Konek. Umiestnili sme sa v striebornom a bronzovom pásme.

       .

     • Halloween
      • Halloween

      • Halloweensky deň na našej škole sa koná dňa:29.10.2019

       KAŽDÝ ŽIAK MUSÍ MAŤ HELLOWEENSKU MASKU!!!