Navigácia

 • Polročné prázdniny

  Polročné prázdniny

  Školské vyučovanie v I. polroku končí 31. januára 2019 a II. polrok začína v pondelok 4. februára. Polročné prázdniny sú 1. februára 2019 v piatok.

 • Klasifikačná porada za I. polrok 2018 /2019

  Klasifikačná porada za I. polrok 2018 /2019

  Klasifikačná porada za I.polrok školského roka 2018/2019 sa koná 28. januára 2019. Výpis vysvedčení bude vydaný 31. januára 2019 vo štvrtok.

 • Výstava - Andrej Hlinka

  Výstava - Andrej Hlinka

   

  V priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline sa konala výstava o národovcovi Andrejovi Hlinkovi, na ktorej sa zúčastnili 8.januára 2019 triedy I.A a I.ND.

 • Celoškolský futbalový turnaj

  Celoškolský futbalový turnaj

  5.ročník tradičného futbalového turnaja na počesť zakladateľky školy PaedDr. Jany Novej sa uskutočnil 20.12.2018 vo štvrtok.  Hlavný organizátor - Mgr. Miroslav  Mihálik. Súťaže sa zúčastnil výber žiakov z jednotlivých tried.

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.- odborná exkurzia

  KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.- odborná exkurzia

  14.12.2018 žiaci I.ND a II.ND absolvovali exkurziu v poisťovni KOOPERATÍVA,a.s. Žilina, kde ich pracovníci poisťovne  oboznámili s organizačnou štruktúrou.

    

 • Olympiáda ľudských práv

  Olympiáda ľudských práv

  Najúspešnejší riešitelia triednych kôl postúpili do školského kola OĽP, ktoré sa konalo 5.12.2018. Počet účastníkov bolo 15, z toho 9 žiačok a 6 žiakov. Za organizáciu a priebeh súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová.

 • Boli sme na Orave

  Boli sme na Orave

  4.12.2018 trieda II.A vycestovala na literárnu exkurziu do Múzea P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a do rodiska M. Kukučína v Jasenovej.

 • Ponuka pracovného miesta.

  Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961,

  010 01 Žilina.

  V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: Majster odborného výcviku pre učebný odbor 6445 H kuchár.

  Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. septembra 2018

  Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe  na adresu:  Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina,

   

  Email: hascik.d@centrum.sk, tel: 0911 445 994

   

 • KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

  22. 3. 2018

  Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina

  Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre šk. rok 2018/19


  Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy spoločného stravovania podľa § 65 ods. (1) a ods. (2) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. (4) písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 24. 01. 2018 určuje kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka trojročného denného štúdia pre školský rok 2018/2019 nasledovne:


  A. Plán prijímania žiakov

  Pre školský rok 2018/2019 je plánované prijatie do tried 1. ročníka učebných odborov denného štúdia spolu 20 žiakov. Z toho:
  - do učebného odboru čašník, servírka 6444 H – 10 žiakov,
  - do učebného odboru kuchár 6445 H – 10 žiakov.


  B. Všeobecné podmienky prijatia žiaka


  1. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené do 20. apríla 2018 na Súkromnú strednú odbornú školu.
  2. Dobrý zdravotný stav, bez poruchy reči a pohybového ústrojenstva.
  3. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
  4. Vykonanie zápisu na štúdium v určenom termíne po vydaní rozhodnutia o prijatí.
  5. Doloženie dokladu o úspešnom ukončení základnej školy na začiatku školského roka 2018/2019.


  C. Špecifické podmienky prijatia žiakov


  1. Žiaci budú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. (V zmysle Zákona č. 245/2008 § 62 ods. 5 a ods. 6).
  2. Za hlavné kritérium pri prijímaní uchádzačov sa bude považovať študijný prospech a správanie. Prijatí budú žiaci, ktorí zo všetkých prihlásených uchádzačov dosiahli známku zo správania nie horšiu ako uspokojivé a najlepší študijný priemer za koncoročné hodnotenie v 8. ročníku a v I. polroku 9. ročníka z nasledovných predmetov:
  Slovenská jazyk a literatúra
  Cudzí jazyk
  Matematika
  Chémia
  Dejepis
  Zemepis
  Prírodopis
  3. V prípade, že viacerí uchádzači rovnako vyhovejú podmienkam prijatia, budú postupne zohľadnené nasledovné kritéria:
  - výsledky v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl,
  - známky zo správania,
  - podľa § 67 ods. (3) školského zákona bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, ktorá ale nebráni výkonu zvoleného povolania. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti zákonný zástupca uchádzača odovzdá spolu s prihláškou,
  - prednostne bude prijatý žiak, ktorý počas štúdia v 8. a. 9. ročníku základnej školy získal umiestnenie na 1. - 3. mieste minimálne v krajskom kole predmetových olympiád a súťaží.
  4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími poruchami budú posudzovaní osobitne v zmysle zákona s prihliadnutím na špecifické požiadavky a možnosti školy.

  5.Riaditeľ SSOŠ spol. stravovania v súlade s § 67 ods. 1 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. marcu 2018 vymenoval prijímaciu komisiu v zložení:

  Predseda: Ing. Stanislav Nový

  Člen: Mgr. Daniel Haščík

  Člen: Mgr. Elena Skotnická

   

  6. Prihlášky v písomnej forme s priloženými požadovanými dokumentmi sa prijímajú a posudzujú prijímacou komisiou na adrese Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina do 20. apríla 2018.

  Po vyhodnotení výsledkov zverejní riaditeľ školy zoznam týchto uchádzačov na výveske školy a na webovej stránke školy.
  Riaditeľ školy spolu s doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača na štúdium nezapíše do určeného termínu, riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí. Rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý bude neplatné v zmysle § 68 ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


  Mgr. Daniel Haščík
  riaditeľ SSOŠ

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Fotogaléria