Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Olympiáda z anglického jazyka

  Dňa 13.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa jej 10 študentov zo všetkých ročníkov. Tí si preverili svoje vedomosti a preukázali jazykové zručnosti a kompetencie v rôznych úlohách.

   

  Víťazi súťaže:

  1.miesto: Viktor Moravec, II.ND

  2.miesto: Bibiána Hlubinová,III.A

  3.miesto: Stanislav Daňo II.A

  Víťazom blahoželáme.

 • Účelové cvičenia III.A

  18.10.2018 sa zrealizovalo účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili v súlade so ŠkVP žiaci III.A.

  Absolvovali sme ho podľa vopred pripraveného a schváleného plánu. Autobusom zo Žiliny sme sa dostali do Lietavy, odkiaľ sa pokračovalo pešo po vytýčenej trase na Lietavský hrad - často navštevovanú pamiatku v Žilinskom kraji.Cestou Mgr. Mihálik, vedúci účelového cvičenia, upozorňoval žiakov na turistické značky, ktoré mali možnosť vidieť. Táto približne hodinová nenáročná túra mala za cieľ spoznať našu známu historickú pamiatku a preveriť fyzické schopnosti žiakov. Tí sa oboznámili s turistickými značkami a spoznali turistický chodník, ktorým sa dostali na miesto svojho cieľa - Lietavský hrad. Po príchode na Lietavský hrad sa nám naskytol pohľad na krásnu scenériu okolia. Žiaci využili možnosť pozrieť  si expozíciu umiestnenú na hrade, tiež porozprávať sa s ľuďmi, ktorí sa podieľajú na rekonštrukcii hradných múrov.Tento deň sme si dokonale užili aj vďaka ideálnemu počasiu.                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                 

   

   

   

 • Súťaž k vzniku I. ČSR

  Správa z celoškolskej súťaže 100. výročie vzniku 1. ČSR

   

  Dňa 19. 10. 2018 sa uskutočnila celoškolská súťaž pod názvom  100. výročie vzniku 1. ČSR. Pred samotnou akciou sa zrealizovali triedne kolá tejto súťaže, do ktorých sa zapojili všetci žiaci našej školy. Každý študent vypĺňal test, ktorý pozostával z 37 otázok, ktoré boli zostavené hlavne z dejín vzniku 1. ČSR . Najlepší riešitelia v počte 27 postúpili do školského kola, ktoré sa konalo 19. 10. 2018. Študenti mali za úlohu vyplniť vedomostný test, ktorý bol zostavený z 30 otázok a tým preukázať svoje vedomosti z dejepisu, občianskej náuky a z celkového prehľadu spoločenských dejín.

   

   

                   Vyhodnotenie celoškolskej súťaže

   

                         100. výročie vzniku 1. ČSR

   

  1. miesto:  Slavo Hulej ( II. A)

  2. miesto:  Stanislav Daňo ( II. A)

                 Julo Gojdič ( I. ND)

  3. miesto:  Jakub Hošman  ( I. ND)

                                             

   

 • ZRŠ

  Triedne schôdze pre  I.A, II.A, III.A sa budú konať 15.11.2018 o 15.30.

 • Hodnotiaca porada

  Hodnotiaca porada za I.štvrťrok šk. roka 2018/19 sa koná 15.11.2018 o 14. 00.

 • Ponuka pracovného miesta.

   

  Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina.

   

   

   V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: Majster odborného výcviku pre učebný odbor 6445 H kuchár.

   

  Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. septembra 2018
  Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Požadované doklady:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe  na adresu:  Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina,

   

  Email: hascik.d@centrum.sk, tel: 0911 445 994

   

   

   

 • KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

  22. 3. 2018

  Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina

  Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre šk. rok 2018/19


  Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy spoločného stravovania podľa § 65 ods. (1) a ods. (2) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. (4) písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 24. 01. 2018 určuje kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka trojročného denného štúdia pre školský rok 2018/2019 nasledovne:


  A. Plán prijímania žiakov

  Pre školský rok 2018/2019 je plánované prijatie do tried 1. ročníka učebných odborov denného štúdia spolu 20 žiakov. Z toho:
  - do učebného odboru čašník, servírka 6444 H – 10 žiakov,
  - do učebného odboru kuchár 6445 H – 10 žiakov.


  B. Všeobecné podmienky prijatia žiaka


  1. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené do 20. apríla 2018 na Súkromnú strednú odbornú školu.
  2. Dobrý zdravotný stav, bez poruchy reči a pohybového ústrojenstva.
  3. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
  4. Vykonanie zápisu na štúdium v určenom termíne po vydaní rozhodnutia o prijatí.
  5. Doloženie dokladu o úspešnom ukončení základnej školy na začiatku školského roka 2018/2019.


  C. Špecifické podmienky prijatia žiakov


  1. Žiaci budú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. (V zmysle Zákona č. 245/2008 § 62 ods. 5 a ods. 6).
  2. Za hlavné kritérium pri prijímaní uchádzačov sa bude považovať študijný prospech a správanie. Prijatí budú žiaci, ktorí zo všetkých prihlásených uchádzačov dosiahli známku zo správania nie horšiu ako uspokojivé a najlepší študijný priemer za koncoročné hodnotenie v 8. ročníku a v I. polroku 9. ročníka z nasledovných predmetov:
  Slovenská jazyk a literatúra
  Cudzí jazyk
  Matematika
  Chémia
  Dejepis
  Zemepis
  Prírodopis
  3. V prípade, že viacerí uchádzači rovnako vyhovejú podmienkam prijatia, budú postupne zohľadnené nasledovné kritéria:
  - výsledky v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl,
  - známky zo správania,
  - podľa § 67 ods. (3) školského zákona bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, ktorá ale nebráni výkonu zvoleného povolania. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti zákonný zástupca uchádzača odovzdá spolu s prihláškou,
  - prednostne bude prijatý žiak, ktorý počas štúdia v 8. a. 9. ročníku základnej školy získal umiestnenie na 1. - 3. mieste minimálne v krajskom kole predmetových olympiád a súťaží.
  4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími poruchami budú posudzovaní osobitne v zmysle zákona s prihliadnutím na špecifické požiadavky a možnosti školy.

  5.Riaditeľ SSOŠ spol. stravovania v súlade s § 67 ods. 1 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30. marcu 2018 vymenoval prijímaciu komisiu v zložení:

  Predseda: Ing. Stanislav Nový

  Člen: Mgr. Daniel Haščík

  Člen: Mgr. Elena Skotnická

   

  6. Prihlášky v písomnej forme s priloženými požadovanými dokumentmi sa prijímajú a posudzujú prijímacou komisiou na adrese Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina do 20. apríla 2018.

  Po vyhodnotení výsledkov zverejní riaditeľ školy zoznam týchto uchádzačov na výveske školy a na webovej stránke školy.
  Riaditeľ školy spolu s doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača na štúdium nezapíše do určeného termínu, riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí. Rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý bude neplatné v zmysle § 68 ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


  Mgr. Daniel Haščík
  riaditeľ SSOŠ

 • Vianočný turnaj na počesť PaedDr. Janky Novej

  Vianočný turnaj na počesť PaedDr. Janky Novej

  Dňa 14.12. 2017 sa študenti SSOŠ spoločného stravovania zapojili do športového dňa - Vianočného turnaja, ktorý sa koná každoročne na počesť zakladateľky školy PaedDr. Janky Novej. Študenti súťažili vo futsale a florbale.

  Študenti najskôr reprezentovali svoju triedu a potom súťažili ako jednotlivci v stolnom tenise.

   

  Vyhodnotenie

  Futsal  -  1.miesto :  I.ND trieda

  Florbal  - 1.miesto :  I.ND trieda

   

  Stolný tenis

  Kategória dievčatá - 1.miesto : Izabela Kučerová II.A

  Kategória chlapci - 1.miesto : Jakub Mráz II.ND

 • Olympiáda ľudských práv

  Olympiáda ľudských práv

  OĽP je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v školách.

  V novembri 2017 sa v SOSŠ uskutočnili triedne kolá OĽP, do ktorej sa zapojili všetci študenti školy. Nosnou témou VI. ročníka 2017/2018 je Aténska škola 21. storočia  - demokracia a ľudské práva.

  Najúspešnejší riešitelia triednych kôl sa zúčastnili 29. 11. 2017 školského kola OĽP. Počet účastníkov bolo 9, z toho 4 žiačky a 5 žiakov. Za organizáciu a priebeh súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová.

  Na prvom mieste sa umiestnil Viktor Moravec z I.ND triedy so ziskom bodov 48, druhý v poradí bol Michal Frátrik z II.ND triedy, ktorý získal 43 bodov a na treťom mieste s počtom bodov 40 sa umiestnil Samuel Strieženec z II.A

 • Záverečný finálový turnaj stredoškolskej ligy vo futsale

  Záverečný finálový turnaj stredoškolskej ligy vo futsale

  12.6.2017 prebehol záverečný finálový turnaj stredoškolskej ligy vo futsale, ktorého sa zúčastnilo aj družstvo z našej školy. V semifinále sme vyradili favorita turnaja – Dopravnú akadémiu v Žiline výsledkom 7:5. Po tomto prekvapivom výsledku sme postúpili do finále, kde sme však podľahli SPŠ stavebnej v Žiline 0:4. Po vlaňajšom bronze sme tak získali striebornú priečku. Chlapci sú odhodlaní dodržať postupnosť a budúcoročný turnaj vyhrať. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a v budúcom šk. roku držíme palce.

  O tento športový úspech sa zaslúžili: Peter Mintách- najlepší strelec turnaja, v priebehu súťaže vsietil 42 gólov!, Marek Farský, Milan Káčer, Július Gojdič, Lukáš Tepličanec, Rastislav Vršanský, Miroslav Káčer, Mário Kavčiak, Branislav Hasko, Štefan Homolík.

 • Naše úspechy

  3. mája sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci uskutočnil XXVI. ročník súťaže Tatranský kuchár. Našu školu reprezentovali: Dávid Ruml, Milan Káčer a Vladimír Albert pod vedením MOV Mgr. Jána Nemčeka. V silnej konkurencii kategóriu Junior vyhral Vladimír Albert. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazovi srdečne blahoželáme.

  https://sosss.edupage.org/elearn/pics/messages/2017/20170519/788164995ed879e0f8b85259.jpghttps://sosss.edupage.org/elearn/pics/messages/2017/20170519/245c320db43e07fbdb6b565e.jpg

 • 13. 1. 2017

  Aktualizovali sme modul Zo života školy

 • Fotoalbum školy
  29. 3. 2016

  Do galérie Fotoalbum školy boli pridané fotografie.

 • 29. 3. 2016

  Aktualizovali sme modul Poradenské služby

 • 29. 3. 2016

  Aktualizovali sme modul Učebné odbory

 • Mobilní používatelia

  Mobilní používatelia
  Milí mobilní používatelia,

  Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

  Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Fotogaléria