Navigácia

Učebný odbor 6445 H - kuchár, kuchárka

Forma, spôsob štúdia:  

denné štúdium pre absolventov ZŠ

Podmienky na prijatie:  
 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

 • zdravotná spôsobilosť

 • slušné spoločenské vystupovanie

 • záujem o zvolený odbor

Spôsob ukončenia vzdelávania:

  po 3. roku prípravy je záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

  výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:

  po 3. roku stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 3 C
Pracovné uplatnenie:  


výkon povolania so zaradením kuchár ako  zamestnanec reštaurácií, hotelov, ostatných zariadení spoločného stravovania, alebo samostatne pracujúci
 

Nadväzná odborná príprava:

 


po úspešnej záverečnej skúške je možné sa uchádzať o nadstavbové štúdium v odbore spoločného stravovania a získať maturitu
 

Charakteristika absolventa:

 

kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov studenej aj teplej kuchyne, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania pravidiel gastronómie, receptúry a technologické postupy bežných aj náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia pri práci, osvojil si kultivované a spoločenské správanie, komunikáciu so zákazníkom.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Fotogaléria