• Pôvodné učebné odbory

     • Učebný odbor 6445 H - kuchár, kuchárka

     • Forma, spôsob štúdia:  

      denné štúdium pre absolventov ZŠ

      Podmienky na prijatie:  
      • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

      • zdravotná spôsobilosť

      • slušné spoločenské vystupovanie

      • záujem o zvolený odbor

      Spôsob ukončenia vzdelávania:

        po 3. roku prípravy je záverečná skúška

      Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

        výučný list

      Poskytnutý stupeň vzdelania:

        po 3. roku stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 3 C
      Pracovné uplatnenie:  


      výkon povolania so zaradením kuchár ako  zamestnanec reštaurácií, hotelov, ostatných zariadení spoločného stravovania, alebo samostatne pracujúci
       

      Nadväzná odborná príprava:

       


      po úspešnej záverečnej skúške je možné sa uchádzať o nadstavbové štúdium v odbore spoločného stravovania a získať maturitu
       

      Charakteristika absolventa:

       

      kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov studenej aj teplej kuchyne, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania pravidiel gastronómie, receptúry a technologické postupy bežných aj náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia pri práci, osvojil si kultivované a spoločenské správanie, komunikáciu so zákazníkom.