• O škole

     • Profil školy

     • Naša škola bola  zriadená 1.9.1992 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva v súlade so zákonom NR SR 171/1990 Zb. o sústave základných a stredných škôl a zákonom 542/1991 Zb. o správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR 11/1991 o súkromných školách ako Súkromné SOU.

      Od 1.9.1995 sme na základe rozhodnutia MŠ SR používali názov Súkromné SOU spoločného stravovania. Od 1.9.2008 podľa zákona 245/2008 Zb. (Školský zákon) je názov našej školy Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania. Súčasťou školy a strediskom praktického vyučovania je reštaurácia hotela Slovan v Žiline. Žiaci vykonávajú odbornú prax aj v reštaurácii na zimnom štadióne hokejového klubu VLCI v Žiline.

      Naša škola je súkromnou výchovnou a vzdelávacou inštitúciou s vyučovacím jazykom slovenským a poskytuje vzdelávacie služby na úrovni štátnych škôl.

      Špecializácia, rozsah a obsah vyučovania je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.