• Zo života školy

      • Záverečné skúšky

      • Záverečné skúšky 2020

        

       V školskom  roku 2019/2020 je na záverečné skúšky prihlásených 29 žiakov z toho:

       8 žiakov učebný odbor  6444 H čašník

       21 žiakov učebný odbor 6445 H kuchár

       Forma : výučný list učebný odbor 6445 H kuchár                                                                                       Forma : výučný list učebný odbor 6444 H čašník, servírka

       V riadnom termíne sa jednotlivé časti ZS konať v týchto dňoch:

       časť skúšky                    dátum konania                       začiatok                  miesto konania

       Písomná časť                      16. jún 2020                            7:30                        Učebňa 1.A, 2.A,

       Praktická časť                     17. jún 2020                            6:30                        SPV – Gastro Nóvum

       Ústna časť                           18. jún 2020                            7:30                        Učebňa 3.A

        

        Písomná časť záverečnej skúšky

       • na písomnú časť sa žiaci dostavia do školy dňa 16. júna 2020 o 7:30  hod. do miestnosti učebňa 1.A, 2.A, v budove SSOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta, 01001, Žilina.
       • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, písacie potreby,
       • zvlášť nutné slušné oblečenie,
       • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a učiteľa odborných predmetov
       • písomná časť záverečnej skúšky trvá 120 min,
       • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.

        

       Praktická časť záverečnej skúšky

       • na praktickú časť sa žiaci dostavia do SPV Gastro Nóvum SSOŠ spoločné stravovanie, Závodská cesta, 2961, 01001 Žilina .dňa  17. júna 2020 na 6:30  hod.
       • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, pracovný odev , obuv
       • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a  skúšajúceho majstra odbornej výchovy,
       • praktická časť záverečnej skúšky trvá 7 hodín – 6444 H čašník, 7 hodín 6445 H kuchár
       • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť,

        

       Ústna časť záverečnej skúšky

       • na ústnu časť sa žiaci dostavia do školy dňa 18. júna 2020 o 7:30  hod. do miestnosti učebne 3.A.tr. SSOŠ Závodská cesta 2961, Žilina
       • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, spoločenské slušné  oblečenie,
       • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a odbornej  skúšobnej komisie
       • na ústnu časť sú žiaci povinní prísť do školy minimálne 45 minút pred odpoveďou na záverečnej skúške (podľa harmonogramu),
       • odpoveď na ústnej časti trvá najviac 15 minút,
       • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť,

       Žiak trojročného učebného odboru po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky  dostane  doklad o získanom vzdelaní = vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list.

      • Vianočný turnaj

      • Športovci našej školy si prišli na svoje na 6.ročníku Vianočného turnaja, ktorý sa uskutočnil 12.12.2019 v športovej hale na Bôriku. Súťažilo sa v stolnom tenise, florbale a vyvrcholením boli zápolenia vo futsale.

       V stolnom tenise dievčat získala prvenstvo Alena Turtáková z I.ND, pred Bibianou Hlubinovou-I.ND a Lenkou Rolinčinovou z II.A. Rovnakú súťaž chlapcov vyhral Daniel Haluška-II.A,2.miesto získal Martin Digaňa a 3.miesto Mikuláš Štefanatný obaja z I.A. Po skončení tejto disciplíny nám bývalí naši žiaci Jakub Mráz a Matúš Hubočan prišli predviesť prvky z nového a veľmi náročného športu-workautu .Ich vystúpenie bolo naozaj oživením a tento šport si získal nových priaznivcov. Turnaj pokračoval zápasmi vo florbale.  Podmienkou bolo, aby v každom družstve bolo zastúpené aj nežné pohlavie. Zvíťazila II.A ,pred I.ND a I.A. Zaujímavosťou bolo, že I.ND reprezentovali okrem Haska dievčatá. Bodku za športovou akciou dali zápolenia vo futsale. Najlepšie zahrali druháci, na 2.mieste sa umiestnili prváci a 3.miesto obsadilo kombinované družstvo. Na záver si aj ostatní žiaci zahrali volejbal.

       Ceny prišiel odovzdať za školu zriaďovateľ Ing. Nový a tiež Mgr. Róbert Kašša-bývalý Majster sveta v hokejbale a súčasný poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. Medaile budú víťazom pripomínať vydarenú športovú akciu.