• 2 ročný odbor s maturitou spoločné stravovanie od 1. 9. 2021

     • Charakteristika odboru

     • Forma, spôsob štúdia:  

      denné štúdium pre absolventov učebných odborov kuchár, čašník

           
      Podmienky na prijatie:  

      úspešné ukončenie predchádzajúceho štúdia (doložiť doklady o úspešnom absolvovaní)

      zdravotná spôsobilosť

      slušné spoločenské vystupovanie

      záujem o zvolený odbor

           

      Spôsob ukončenia vzdelávania:

        maturitná skúška
           

      Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

       

      maturitné vysvedčenie

           

      Poskytnutý stupeň vzdelania:

        úplné stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 3A
           
      Pracovné uplatnenie:  

      výkon povolania zariadeniach spoločného stravovania vo funkciách s potrebným úplným stredným vzdelaním alebo samostatne pracujúci

      Nadväzná odborná príprava:  

      po úspešnej maturitnej skúške je možné sa uchádzať o štúdium na vysokých školách podľa vlastného výberu