• 3-ročný učebný odbor kuchár/kuchárka od 1. 9. 2021

     • Charakteristika odboru

     • Forma, spôsob štúdia:

       

       

      denné štúdium pre absolventov ZŠ

       

       

       

       

      Podmienky na prijatie:

       

       

      úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

       

       

       

      zdravotná spôsobilosť

       

       

       

      slušné spoločenské vystupovanie

       

       

       

      záujem o zvolený odbor

       

       

       

       

      Spôsob ukončenia vzdelávania:

       

       

      po 3. roku prípravy je záverečná skúška

       

       

       

       

      Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

       

       

      výučný list odbore kuchár/kuchárka

       

       

       

       

      Poskytnutý stupeň vzdelania:

       

       

      po 3. roku stredné odborné vzdelanie podľa ISCED 3C

       

       

       

       

      Pracovné uplatnenie:

       

       

      výkon povolania so zaradením kuchár ako  zamestnanec reštaurácií, hotelov, ostatných zariadení spoločného stravovania, alebo samostatne pracujúci

       

       

       

       

      Nadväzná odborná príprava:

       

       

      po úspešnej záverečnej skúške je možné sa uchádzať o nadstavbové štúdium v odbore spoločného stravovania a získať maturitu

       

       

       

       

      Charakteristika absolventa:

       

       

      kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov studenej aj teplej kuchyne, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania pravidiel gastronómie, receptúry a technologické postupy bežných aj náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia pri práci, osvojil si kultivované a spoločenské správanie, komunikáciu so zákazníkom.