Navigácia

Zo života školy

Olympiáda ľudských práv

OĽP je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v školách. V decembri 2016 sa v SOŠSS uskutočnili triedne kolá OĽP, do ktorej sa zapojili všetci študenti školy. Nosnou témou XIX. ročníka 2016/2017 je Sloboda myslenia, prejavu a vyznanie v kontexte demokratického občana. Najúspešnejší riešitelia triednych kôl sa zúčastnili 7. 12. 2016 školského kola OĽP. Počet účastníkov bolo 17. Za organizáciu a priebeh súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová. Na prvom mieste sa umiestnil Viktor Moravec z III.A triedy so ziskom 47 bodov, druhá v poradí bola Zuzana Gomolová zo III.A triedy, ktora získala 44 bodov.

 

 

Exkurzia Martin

Dňa 14.12.2016 sa žiaci I.A a 21.12.2016 sa žiaci I.B zúčastnili pod vedením Mgr.Miroslava Mihálika literárno-historickej exkurzie v Martine. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov s kultúrnou históriou mesta Martin a jej významom pre Slovensko. Žiaci najskôr podnikli prechádzku pešou zónou mesta, kde videli Múzeum A. Kmeťa, Slovenské komorné divadlo – jedno z prvých činoherných ustanovizní u nás, jeho starú aj novú budovu, moderné informačné centrum mesta – tzv. Millenium, prvú budovu Matice slovenskej. Z tabule na priečelí sa dozvedeli o histórii budovy a o prvých dejateľoch v Matici slovenskej . Zároveň sa dozvedeli, podľa koho sa nazýva ulica, kde sídli naša škola v Žiline. Po prehliadke mesta si žiaci prezreli Národný cintorín, kde sú pochovaní významní slovenskí dejatelia a umelci. Posledným bodom programu bola návšteva Slovenského národného múzea v Martine, jeho etnografickej časti, ktoré je jednou z najväčších a najstarších organizačných zložiek Slovenského národného múzea a špecializuje sa na záchranu, výskum, dokumentáciu a prezentáciu ľudovej kultúry na Slovensku. V rámci svojich fondov uchováva viac ako stotisíc zbierkových predmetov z oblasti etnografie. Expozícia obsahuje zbierky vlastivedného charakteru (historické, etnografické, numizmatické, umelecko-historické, prírodovedné, archívne a knižné) z celého Slovenska a zo zahraničia.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
    Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
  • 0911 445 994
    041/7641923
    041/7233110

Fotogaléria