Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
informatika INF
informatika INF
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
cestovný ruch CTO
dejepis DEJ
ekológia EKL
ekonomika EKO
ekonomika a podnikanie EKP
etická výchova ETV
finančná gramotnosť FGR
fyzika FYZ
hospodárska korešpondencia HOK
hospodárske výpočty HVY
hospodárske výpočty v gastronómii HVG
hotelové služby HSZ
chémia CHE
informatika INF
konverzácia z anglického jazyka KAJ
konverzácia z nemeckého jazyka KNJ
manažment v spoločnom stravovaní MVS
marketing MKT
matematika MAT
náboženská výchova NBV
náuka o nápojoch NAN
náuka o spoločnosti NOS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná prax OPX
odborný výcvik OVY
potraviny a výživa PVY
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktické cvičenia z účtovníctva PCU
právna náuka PRN
regionálna gastronómia REG
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenská komunikácia KMM
Správanie Spr
stolovanie STO
technika prevádzky TPY
technológia TEC
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
účtovníctvo a štatistika UCS
úvod do sveta práce UPR
zariadenie prevádzok ZAP
zariadenie závodov ZAZ

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
    Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
  • 0911 445 994
    041/7641923
    041/7233110

Fotogaléria